Privacy verklaring

 

Kindercoach Eefke gevestigd aan Waaldijk 67, 4171 CB Herwijnen is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar cliënten.
Eefke Brouwer is de Functionaris Gegevensbescherming van Kindercoach Eefke.
Zij is te bereiken via info@kindercoacheefke.nl of tel. 06-19265289.

Persoonsgegevens die wij verwerken
U verstrekt vrijwillig bij de intake uw persoonsgegevens aan ons. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij bij de intake verwerken:
– Voor- en achternaam kind*
– Geslacht kind*
– Geboortedatum kind*
– Adresgegevens kind*
– Telefoonnummer ouder(s)/voogd(en)
– E-mailadres ouder(s)/voogd(en)
– School en groep kind*
– Gezondheid en ontwikkeling kind bij intake of gedurende sessies*
– Overige persoonsgegevens van kind of uzelf, die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

*Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken omdat het kinderen betreft jonger dan 18 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kindercoach Eefke verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het coachen van uw kind.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
–  Het afhandelen van de betaling en het facturatieproces.
–Indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kindercoach Eefke neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kindercoach Eefke tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kindercoach Eefke bewaart opdrachtgever persoonsgegevens volgens de wettelijke termijn in een afgesloten cliëntdossier gedurende 15 jaar, de financiële administratie 7 jaar en de agenda 5 jaar. Het cliëntdossier bevat NAW gegevens, BSN nummer, intakeformulier, resultaten sessies en evaluatie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kindercoach Eefke verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder daarvoor toestemming van u te hebben ontvangen, tenzij het een wettelijke verplichting betreft. Kindercoach Eefke onderschrijft de beroepscode van de beroepsorganisatie Adiona en volgt het Protocol en Stappenplan Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Adiona.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kindercoach Eefke maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit is mogelijk voor zover het niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waaraan Kindercoach Eefke zich dient te houden (bijvoorbeeld opgave aan de belastingdienst). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kindercoach Eefke en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand aan u te geven.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kindercoacheefke.nl
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Kindercoach Eefke wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kindercoach Eefke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kindercoacheefke.nl.